Svatby v Beskydech

Všeobecné podmínky užití Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně svatbyvbeskydech.cz provozované Jiřím Majerem, IČO: 02862425 se sídlem Lučina 400, 739 39 (dále jen “Provozovatel”). “Uživatelem” se stává každý návštěvník stránek www.svatbyvbeskydech.cz “Partnerem” se rozumí firma registrována v Katalogu firem na portálu svatbyvbeskydech.cz. Partner souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Partner souhlasí s použitím své uvedené e-mailové adresy pro zasílání zpráv provozovatele, které mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Shora uvedený souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat. Veškerý obsah podléhá autorskému právu. Je zakázáno kopírovat a jinak šířit jakoukoli část internetových stránek www.svatbyvbeskydech.cz bez písemného svolení provozovatele. Provozovatel nenese zodpovědnost za krátkodobou či dlouhodobou nedostupnost stránek, způsobenou technickými problémy. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který se nachází na webových stránkách, na které vede odkaz ze stránek www.svatbyvbeskydech.cz. Obchodní údaje jsou využívány pro účely správy webu, webové analytiky a pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Každý, kdo využívá katalog „www.svatbyvbeskydech.cz“ souhlasí s těmito podmínkami.

I. Úvodní ustanovení

  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) jsou nedílnou součástí smlouvy či jiného smluvního ujednání, jejímž prostřednictvím je mezi objednavatelem (partnerem) a provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí prostoru na webu projektu www.svatbyvbeskydech.cz
  2. Objednatel (partner) je fyzická nebo právnická osoba, která typicky v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá s poskytovatelem smlouvu (objednávku) o poskytnutí prostoru na webu projektu www.svatbyvbeskydech.cz, jejímž obsahem je zveřejnění informací o objednateli na webu www.svatbyvbeskydech.cz

II. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele k poskytnutí prostoru na webu projektu www.svatbyvbeskydech.cz k veřejné prezentaci údajů o objednateli (partnerovi) a jím poskytovaných službách. Objednatel se zavazuje za toto zveřejnění uhradit poskytovateli odměnu.
  2. Provozovatel není povinen kontrolovat správnost objednatelem zadaných údajů. Poskytovatel smí takto objednatelem poskytnuté údaje opravit jen v případě opravy zjevných omylů. V případě, že objednatelem zadané údaje zjevně porušují pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit provozovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst, si poskytovatel vyhrazuje právo takové údaje nezveřejnit.
  3. Provozovatel neodpovídá za případné porušení práv třetích osob (zejm. práv autorských), kterého se zadáním údajů dopustil objednatel. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči poskytovateli, je objednatel (partner) povinen nahradit poskytovateli v plném rozsahu veškerá takto poskytnutá sankční plnění.
  4. Vyplněním písemné objednávky provozovatele či emailovou objednávkou objednatele do katalogu www.svatbyvbeskydech.cz vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem (partnerem).
  5. Provozovatel je oprávněn požadovat zálohu na úhradu ceny zakázky.
  6. Poskytovatel je povinen zveřejnit údaje po dobu požadovanou objednatelem, a to do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude na účet poskytovatele připsána odměna za poskytnutý prostor na webu www.svatbyvbeskydech.cz. Doba po kterou budou údaje o objednateli zveřejňovány, počíná běžet prvním dnem zveřejnění. Objednatel se zavazuje za toto zveřejnění uhradit poskytovateli odměnu.
  7. Odměna za poskytnutí prostoru na www.svatbyvbeskydech.cz k veřejné prezentaci údajů o objednateli a jím poskytovaných službách je stanovena aktuálním ceníkem.

III. Závěrečná ustanovení

  1. Podmínky sjednané v potvrzené objednávce mají před těmito VOP přednost. V těchto dokumentech neupravená práva a povinnosti se řídí zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.10.2014. Tyto VOP se stávají pro smluvní strany závaznými uzavřením smlouvy (objednávky), není-li stanoveno jinak.

ČLÁNKY|BLOG

Otázky a odpovědi

Jak zažádat o přidání své firmy do katalogu?

Velice jednoduše. Stačí zaslat zprávu na adresu svatby@portretista.cz a my Vás co nejdříve budeme kontaktovat s bližšími informacemi.

Mohu se zde prezentovat i když nejsem z Moravskoslezských Beskyd?

Samozřejmě. Je však nutností poskytovat své služby i v moravskoslezském kraji. Příklad: Fotograf má bydliště v Praze, pro kterého ale není problém dojet i do Beskyd.

Proč inzerovat právě tady?

Oproti jiným svatebním katalogům se nesnažíme uživatele ohromit množstvím informací, ale naším cílem je provozovat jednoduchý a přehledný katalog s ověřenými kontakty.

Cena za vložení firmy do katalogu?

Cena za zapsání firmy do katalogu je stanovena na 200 Kč/ rok, nebo 350 Kč/ 2 roky. Tuto metodu ročních poplatků jsme zvolili proto, abychom udrželi katalog stále kvalitní a aktuální.

Jaké jsou další možnosti inzerce?

Kromě propagace Vaší firmy v katalogu nabízíme ještě možnost zviditelnění formou psaného PR článku, který se automaticky sdílí i na sociálních sítích. Dále nabízíme zveřejnění Vaších referenčních fotek přímo v úvodní rolovací galerii. Další možností je zobrazení ikonky “Osobně doporučujeme”  v katalogu u Vašeho jména. A poslední možností je umístění reklamního banneru v libovolné části stránek.

Kontakt: svatby@portretista.cz;

Svatební katalog s přehlednými a ověřenými kontakty na firmy působícími v oblasti moravskoslezských Beskyd. Svatební fotografové, vizážistky, cukráři a mnoho dalších.